Älta är kanske det äldsta bevarade namnet i hela Nacka. Det kommer från ett forntida ord för svanen. Antagligen var det sjön som först kallades ”Älten”, vilket skulle betyda ”Svansjön”.

Om mer än tre tusen år av liv och odling i Älta vet vi dock föga. Den äldsta bevarade köpehandlingen för gården Älta är från 1396. Senare har gården tidvis lytt under Kronan, Tyresö eller Erstavik. De förra hade visserligen intresse av Älta som träkolsleverantör till sina bruk i Nacka respektive Tyresö, men viktigast med ägandet av Älta var möjligheten att reglera vattenkraften att rinna mot norr (Nacka), öster (Erstavik) eller söder (Tyresö).

I början av 1900-talet hade vattenkraften förlorat sin ekonomiska betydelse i jämförelse med den tomtspekulation som närdes av trångboddheten i den växande storstaden Stockholm. Ältas dåvarande ägare bildade 1908 aktiebolaget Witte&Co tillsammans med en mindre nogräknad försäljare som redan tidigare gjort sig ökänd för att sälja tomter utan planläggning och utan att ordna vägar och andra nödvändiga gemensamhetsanläggningar. Bolaget lyckades sälja ett hundratal tomter i Älta fram till 1912. Eftersom det knappast fanns några kommunikationer och eftersom banker inte gav bygglån, så blev det mest mycket enkla sommarhus som byggdes.

En egnahemsförening bildades dock 1912 för att försöka organisera dikesgrävningar, vägunderhåll, busstrafik och annat som gjorde Älta mer eftertraktat som bostadsort. Först 1922 kom ordnad busstrafik till stånd och 1926 infördes elektricitet. Då hade ett tusental tomter sålts. Många som byggde hus åt sig använde möjligheten att från någon bilimportör köpa begagnade transportlådor och återanvända dem som billigt byggmaterial.

Den första byggnadsordningen för Älta fastställdes 1928 och föranledde inrättandet av byggnadsnämnd i Älta. Efter många års uppvaktningar lyckade ältaborna 1932 få igång bygget av en väg till Nacka. Då hade Nacka kommun uppgett hoppet att få Älta överfört till Stockholms kommun.

I början av 1940-talet infördes byggförbud i Älta på grund av olösta vatten- och avloppsfrågor. Färskvattenbrunnar smutsades av infiltrerat avloppsvatten. En första stadsplan tillkom på 1960-talet för Stensöområdet som exploaterades med höghus för att ge underlag åt en tunnelbanelinje med station i Älta. Området byggdes 1965-1971 med lamellhus och punkthus samt ett eget köpcentrum helt under tak. En av de framåtsyftande tankarna bakom planen för området var att de boende skulle kunna röra sig fritt i hela området på vägar utan biltrafik. Där de gående måste korsa en gata byggdes tunnel eller viadukt.

Men tunnelbaneprojektet skrinlades och olösta stadsplanefrågor i de äldre egnahemsområdena fortsatte att ställa till problem. 1970 demonstrerade 800 ältabor utanför Nacka nämndhus för att få frågorna lösta.


Litt:
Ahlman, Lars. ”Älta i förvandling” i Nackaboken 1986, s.39ff
Axén, Tore. ”Minnen från gamla Älta” i Nackaboken 1969, s.150ff
Karlebo-Berggren, Katarina. ”Ältas och ÄF:s historia” i Älta Fastighetsägareförenings bulletin april 1995